Isikuandmete töötlemine Aktsiaselts MAGNUM grupi ettevõtete värbamisprotsessides

Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada. Oleme võtnud kasutusele asjakohased meetmed, et kindlustada teie isikuandmete kaitse ja tagame teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga. Oleme määranud ametisse ka andmespetsialistid, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seadusi, juhiseid ja korda järgiksime. Teie isikuandmete töötlemisel peame oluliseks läbipaistvust, seetõttu kirjeldame selles teavitavas tekstis, kuidas ja kus me isikuandmeid värbamis- ja praktikantide valimise protsessi käigus töötleme.

Millist teavet me kogume ja miks me seda teeme?

Olete kohustatud esitama vaid kehtivaid ja tõeseid isikuandmeid ning vaid sellised andmed on käesolevas teavituses nimetatud eesmärgi täitmisel asjakohased ja vajalikud. Olenevalt vaba ametikoha või praktikakoha liigist võime mõnel juhul teilt paluda lisateavet, nt teavet juhiloa või tervisetõendi olemasolu kohta. Kui esitate teavet, mida värbamisprotsessi käigus ei nõuta, siis seda teabe kogumise asjakohasuse kontekstis arvesse ei võeta ja sellist teavet käsitletakse isiku nõusolekul vabatahtlikult esitatava täiendava teabena.

Kui te ei nõustu isikuandmete töötlemisega käesolevas teavituses kirjeldatud viisil, siis teie taotlust värbamisprotsessi ega praktikantide valimise protsessi käigus ei hinnata.

Taotlust saate esitada ja käesolevas teavituses esitatud õigusi kasutada, kui olete vähemalt 18-aastane või erandjuhtudel vähemalt 16-aastane.

Taotluse hindamine värbamisprotsessi käigus

Töötleme teie isikuandmeid, et hinnata teie taotlust meie värbamisprotsessi ajal:

• kui taotlete konkreetset vaba ametikohta;

• kui esitate taotluse;

• kui oleme teiega ühendust võtnud mõne värbamisettevõttega koostööd tehes või laialdaselt kasutatavates ja/või avalikes karjääriportaalides või töökoha otsinguga seonduvates andmebaasides (näiteks LinkedIn, CV Online, CV Keskus vms) teie profiilil saadaoleva kutsealase teabe põhjal või teie sõbra või tuttava soovitusel;

• kui saame koostöö käigus taotluse tööagentuurilt (nt riikliku tööhõiveameti hallatavalt ELi rahastatavalt projektilt, Eesti Töötukassalt vms).

Isikuandmete liigid

• Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, isikukood jne

• Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress jne

• Pädevuse andmed, nt töökogemus, haridus, tunnistused, kursused, keeleoskus jne

• Võrdlusandmed, nt konkreetse isiku teadmised, oskused, isikuomadused jmt tunnused

• Hindamisteave, nt soorituse hindamine, hinnangud, testid jne

Seaduslik alus:

Teie nõusolek ja meie õigustatud huvi tagada oma ettevõtte tegevuste jätkusuutlikkus

Nõusolekuna käsitleme teie poolt värbamisprotsessi käigus esitatud avaldust kandideerimiseks või teie andmete avalikku kättesaamist tööotsinguga seonduvates või karjäärialastes andmebaasides.

Taotluse hindamine praktikantide valimise protsessi käigus

Töötleme teie isikuandmeid, et hinnata teie taotlust meie praktikantide valimise protsessi ajal:

• kui taotlete konkreetset praktikandikohta;

• kui esitate taotluse sooviga, et võtaksime teiega ühendust meie muude vabade praktikandikohtade puhul;

• kui meile esitab meie koostöö raames taotluse mõni haridusasutus või -organisatsioon;

• kui oleme võtnud teiega ühendust, tuginedes laialdaselt kasutatavates ja/või avalikes karjääriportaalides või tööotsingutega seonduvates andmebaasides (näiteks CV Keskus, Linkedln, CV Online vms) teie profiilil saadaolevale kutsealasele teabele.

Isikuandmete liigid

• Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, isikukood jne

• Kontaktandmed, nt e-posti aadress, telefoninumber, aadress jne

• Praktikaandmed, nt praktikaaeg, praktikanõuded jne

Seaduslik alus:

Teie nõusolek

Nõusolekuna käsitleme teie poolt praktikale kandideerimise protsessis esitatud avaldust kandideerimiseks või teie andmete avalikku kättesaamist tööotsinguga seonduvates või karjäärialastes andmebaasides.

Kandideerija soovituste kogumine ja hindamine

Kui AS Magnum kontserni ettevõttesse kandideerija märkis teid ära soovitajana, töötleme teie isikuandmeid kandideerija kohta soovituste kogumiseks ja hindamiseks värbamis- või praktikale kandideerimise protsessi käigus. Kui töö- võ praktikakohale kandideerija on varem meie juures töötanud, võime paluda soovitusi ka Aktsiaselts MAGNUM grupi ettevõtete töötajatelt, kes kandideerijaga koos töötasid.

Isikuandmete liigid

• Pädevuse andmed, nt töökogemus, haridus, tunnistused, kursused, keeleoskus jne

• Tulemuslikkuse teave, nt eesmärgid, saavutused jne

• Võrdlusandmed, nt konkreetse isiku tunnused  – teadmised, oskused, isikuomadused jmt

Seadulik alus:

Kandideerija ja teie nõusolek

Eeldame, et meile tööle või praktikale kandeerinud isik on küsinud teie nõusoleku olla kandideerija soovitajaks, kuid küsime teie nõusoleku teie andmete töötlemiseks suuliselt üle, kui helistame teile kandideerija kohta soovituse ning hinnangu saamiseks.

Taustakontroll värbamisprotsessi ajal

Võime töödelda teie isikuandmeid, et saada soovituslikku teavet teie sobivuse kohta ametikohale kandideerimiseks ja maandada personaliga seotud äririske ning kaitsta Aktsiaselts MAGNUM grupi ettevõtete vara, kliente, töötajaid. Värbamisprotsessi raames võidakse taustakontrolli teha ainult kandidaatidele, kes kandideerivad konkreetsetele suuremat vastutust nõudvatele ametikohtadele (näiteks kandidaadid ametikohtadele, kelle töökohustuste hulka kuulub võtta ettevõtte eest juriidiline ja rahaline vastutus, kes avaldavad olulist mõju äripartnerite valikule ja kulutustele, omavad esindusfunktsiooni, nt tippjuhtkond, juhtivad ametikohad vastavates spetsiifilistes osakondades või tegelevad suuremat ohtu kujutavate seadmete kasutamise ja/või käitlemisega, nt autojuhid). Taustakontrolli käigus võidakse nt laos või kaupluses vastavale ametikohale kandideerimisel uurida, kas teil on kehtiv kriminaalkaristus finantskuritegude või tervise-, elu- või varavastaste kuritegude toimepanemise eest.

Isikuandmete liigid

• Isikuandmed, nt ees- ja perekonnanimi, isikukood jne 

• Teave toime pandud süütegude kohta, nt Karistusregistr andmed, ametlikud teadaanded, teave kohtulahendites toimepandud süütegude kohta jne.

Seaduslik alus:

Meie õigustatud huvi maandada inimressurssidega seotud äririske ning kaitsta Aktsiaselts MAGNUM grupi ettevõtete vara, kliente ja töötajaid.

Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

• Teilt endalt

Kogume isikuandmeid, mida te meile enda kohta esitate, näiteks kui esitate taotluse, võtate meiega ühendust jne.

• Muudest allikatest

Võime isikuandmeid koguda mõnelt värbamisettevõttelt või karjääriportaalidest või andmebaasidest, kuhu olete oma CV postitanud (näiteks LinkedIn, CV Online, CV Keskus) või teid kandidaadiks soovitanud sõbralt või tuttavalt või tööagentuurilt või haridusasutuselt ja -organisatsioonilt. Võime taustakontrolli käigus koguda isikuandmeid ka välistest infosüsteemidest ja andmebaasidest, nt karistusregistrist; avalikest otsingumootoritest (nt Google), sotsiaalmeediaplatvormidelt (ainult avalikult kättesaadav teave, nt LinkedIn).

Isikuandmete jagamine

Teenusepakkujad

Me jagame teie isikuandmeid meile teenuseid pakkuvate ettevõtetega, näiteks värbamisettevõtetega. Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ega kasuta neid muul otstarbel. Samuti on nad vastavalt seadusele ja meie koostöölepingule kohustatud teie isikuandmeid kaitsma.

• Andmebaasid ja värbamiskanalid

• Värbamisfirmad

• Infosüsteemide arendus- ja hooldusteenuste pakkujad

Kontserni ettevõtted

Kui teie kandideerimine ja/või praktika on seotud Aktsiaselts MAGNUM kontserni ettevõtetega, võime teie isikuandmeid jagada kontserni ettevõtetega.

Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohalikud omavalitsusasutused

Võime vastava nõudmise korral esitada teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, kohtule ning riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele. Võime edastada ka teie isikuandmeid õiguskaitseorganitele, kohtule riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, et täita seadusest tulenevat kohustust andmete esitamiseks või kaitsta oma õigustatud huve.

Kus me Teie isikuandmeid töötleme?

Töötleme teie isikuandmeid alati Euroopa Liidu (EL)/ Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) siseselt. Teie isikuandmeid ei edastata väljaspool ELi/EMPd asuvatesse riikidesse ega ka töödelda seal.

Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

Värbamisprotsessi kohta vajalikud värbamis- ja isikuandmed:

Alates kandideerija isikuandmete esitamise või laekumise kuupäevast kuni 12 kuu möödumisel. Meil on õigus teie andmeid selle aja jooksul korduvalt kasutada ning teha teile uusi tööpakkumisi, kui andmete säilitamise perioodil on vabanenud mõnes AS MAGNUM kontserni ettevõttes teie kvalifikatsioonile vastav ametikoht.

Praktika korral:

Kuni 6 kuu jooksul alates praktikantide valimise protsessi lõppemisest.

Taustakontrolliks vajalikud isikuandmed:

Ei säilitata.

Teie õigused

Andmekaitsealastes õigusaktides nähakse teile seoses isikuandmete töötlemisega ette järgmised õigused:

Juurdepääs isikuandmetele

Teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teiega seotud isikuandmeid ja taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta töötleme. Selle õiguse kasutamiseks võite meile või meie andmekaitsespetsialistile esitada kirjaliku taotluse.

Isikuandmete parandamine

Kui teie meelest on teid puudutav teave vale või puudulik, on teil õigus seda ise muuta või paluda meil seda teha. Selle õiguse kasutamiseks võite meile või meie andmekaitsespetsialistile esitada kirjaliku taotluse.

Nõusoleku tühistamine

Kuna töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitsespetsialistile kirjalik taotlus. Nõusoleku tagasivõtmine ei kehti tagasiulatuvalt ehk enne nõusoleku tagasivõtmist meie poolt teie andmetega tehtud töötlemistoimingud on seaduslikud.

Vastuväidete esitamine andmete töötlemise kohta

Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidel põhinevale isikuandmete töötlemisele. Kuid isegi kui olete esitanud vastuväite, jätkame teie andmete töötlemist juhul, kui meil on andmetöötluse jätkamiseks mõjuvad motiveeritud põhjused. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitsespetsialistile kirjalik taotlus.

• Kustutamine

Teatud asjaoludel on teil õigus nõuda meilt oma isikuandmete kustutamist enne meie poolt ettenähtud tähtaega. See ei kehti aga juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitsespetsialistile kirjalik taotlus.

• Töötlemise piiramine

Teatud tingimuste korral on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitsespetsialistile kirjalik taotlus.

Andmete ülekandmise õigus

Samuti on teil õigus saada või edastada oma isikuandmeid teisele vastutavale andmetöötlejale („andmete ülekantavus“) – näiteks kui soovite teie kandideerimisandmete edastamist mõnele teisele AS MAGNUM kontserni ettevõttele selles ettevõttes vabale ametikohale kandideerimiseks. See õigus puudutab ainult neid andmeid, mille olete meile oma nõusoleku alusel andnud ja mille puhul töötlemist teostatakse automaatselt. Selle õiguse kasutamiseks esitage meile või meie andmekaitsespetsialistile kirjalik taotlus.

Kellega saan küsimuste korral ühendust võtta?

Kui teil tekib küsimusi seoses eelpooltoodud eesmärkidel isikuandmete töötlemisel, võtke palun meiega ühendust. Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

• Teie isikuandmeid töötleva ettevõtte kontaktandmed

Aktsiaselts MAGNUM, registrikood 12371718

Juriidiline aadress: Vae 16, Laagri alevik, Saue vald, Harju maakond

Telefoninumber: + +372 6501901

E-posti aadress: info@magnum.ee

 • Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed

E-posti aadress: andmekaitse@magnum.ee