Privaatsustingimused

Veebisaiti www.magnum.ee haldab Aktsiaselts Magnum (Magnum), kes on ühtlasi veebilehe kaudu kogutavate isikuandmete vastutavaks töötlejaks.

Tulenevalt isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest, oleme võtnud endale kohustuse kaitsta meile edastatud isikuandmeid. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsustingimused, mis käsitlevad veebilehte www.magnum.ee (edaspidi veebileht) külastava ja/või veebilehe kaudu tööle kandideeriva või praktikakohta sooviva isiku (edaspidi ka kasutaja) andmete kogumist ja kasutamist.

 1. Isikuandmete töötlemise alus

Veebilehe kaudu kogutud isikuandmeid töödeldakse, kas:

 • Magnumi õigustatud huvi alusel (statistika veebilehe külastajate kohta ning kuritarvituste/veebirünnete ärahoidmiseks) isikute osas, kes külastavad veebilehte.
 • Isiku nõusolekul – tema taotluse alusel praktikakoha võimaldamiseks või tööle kandideerimiseks.
 1. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja andmete koosseis

Isikuandmeid töödeldakse, kas

 •  tööle/praktikale kandideeriva isikuga läbirääkimiste alustamiseks ja töö- või praktikalepingu sõlmimiseks,
 • veebilehe külastatavuse kohta statistika tegemiseks ning
 • veebilehega seonduvate kuritarvituste ärahoidmiseks.

Magnum töötleb järgnevaid andmeid:

 • Füüsilise isiku poolt veebilehe kaudu tööle või praktikale kandideerimisel sisestatud andmeid (ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber);
 • Küpsised

Nagu enamus veebilehti, kasutame ka meie “küpsiseid”. Küpsis on sisuliselt tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja seadmesse. Küpsiste abil määratakse ja salvestatakse eelistused (näiteks regionaalsed sätted).

Soovi korral võite brauseri seadistuses ära keelata küpsiste kasutamise, kuid sel juhul on võimalik, et Teile pakutav teenus on häiritud.

Küpsised jaotuvad püsi- ja sessiooniküpsisteks. Püsiküpsised jäävad Teie personaalarvutisse või mobiilseadmesse ka peale seda, kui olete sulgenud brauseri või arvuti. Sessiooniküpsised kustutatakse aga kohe pärast brauseri sulgemist.

 1. Andmesubjekti õigused seoses isikuandmetega

Eraisikust andmesubjektil on tema andmete töötlemisega seoses järgnevad õigused:

 • Saada infot, milliseid tema isikuandmeid töödeldakse ning saada neist andmetest ülevaade, samuti taotleda oma andmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist.
 • esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui kasutaja leiab, et veebilehe poolt tema isikuandmete töötlemine ei vasta õigusaktide nõuetele.
 • Muud õigused, mis on nimetatud andmekaitset reguleerivates õigusaktides (EL määrus – GDPR ning isikuandmete kaitse seadus).

Juhul, kui soovite kasutada eeltoodud õiguseid, palun edastage digiallkirjastatud taotlus aadressile andmekaitse@magnum.ee. Taotluse digiallkirjastamine on vajalik, et saaksime veenduda, et olete andmesubjekt ja õigustatud taotlust esitama.

 • Andmete edastamine ja säilitamine

Magnumil on õigus lubada kogutud andmetele ligipääsu isikutele, kes tegelevad veebilehe administreerimise ja IT-teenuste pakkumisega; kandideerimisavalduste korral edastatakse veebilehe kaudu sisestatud andmed Magnumi kontserni personalihaldusega tegelevatele isikutele. Magnum tagab, et nimetatud isikud hoiavad nõuetekohaselt neile teatavaks saanud isikuandmeid.

Isikuandmeid ei säilitata kauem, kui see on vajalik punktis 2 nimetatud eesmärkide täitmiseks. Tööle kandideerimisega seotud andmeid säilitatakse 1 aasta alates kandideerimise avalduse esitamisest läbi veebilehe ning praktikataotluste korral 6 kuud arvates praktikakandidaadi osas värbamisotsuse tegemisest.

 1. Tingimuste muudatused

Jätame endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta. Kehtivad tingimused on üleval veebilehel. Meie veebilehte külastades eeldame, et olete nende põhimõtetega tutvunud ning nõustute nendega.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta ühendust aadressil andmekaitse@magnum.ee.